สำนักงบประมาณ ร่วมกับ อบจ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายโอน รพ.สต