ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 VDO ย้อนหลัง

ป้องกันทันภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์