ส่วนบริหารจัดการระบบ

ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter ๒๕๕๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จัดทำโดย นายสุรเดช น้อยจันทร์
เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ส่วนรับ-ส่งหนังสือ
กลับสู่เว็บหลัก
ส่งหนังสือ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
รับหนังสือ
เข้าสู่ระบบ
แสดงหนังสือส่ง