ติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดนครสวรรค์ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดนครสวรรค์ (เขตตรวจราชการที่ 18 จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร และจ.อุทัยธานี )

อบรมประกันสังคม  

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 หลักสูตร “การให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้างสังกัด อบจ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 1 โดยมีนายบุญช่วย เมธประสพสันต์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย จ่าเอกเอกราช กะระกล ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “ตามรอยพ่อ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 (วันวิสาขบูชา) ณ บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ โดยมี พ.อ.อนุสรณ์ ธูปทอง รอง ผอ.รมน.จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นายอำเภอแม่เปินกล่าวต้อนรับ

แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2017”  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2017” ณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรมแฟร์ 2017 นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระจายรายได้ จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคมนี้ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "จิตวิทยาการดูแลผู้สูงอายุ "   
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร "จิตวิทยาการดูแลผู้สูงอายุ " ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริพร้อมนำประชาชนศึกษาดูงานนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ ท้องสนามหลวง

โครงการนำร่องการพัฒนาการวางแผนแบบบูรณาการ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมโครงการนำร่องการพัฒนาการวางแผนแบบบูรณาการทุกภาคส่วนของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปรับทัศนคติ จัดการองค์ความรู้ในชุมชนและวางแผนขับเคลื่อนในระดับชุมชน” ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท การอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร แกนนำเครือข่ายเกษตรกร และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาและนำไปปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเส้นทางอาชีพของชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์สู่ประชาคมความร่วมมือระดับพื้นที่ ภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่ม (ตามพื้นที่) จัดทำแผนการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมคัดเลือก  

วันที่ 28 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมระดับจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภา อบจ. นครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดทำโครงการ “ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1567 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตามนโยบาย คสช.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินวัฒนธรรม และงานประเพณี จังหวัดนครสวรรค์  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------