หล่อเทียนพรรษา  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อบรมพัฒนาศักยภาพครู 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เบื้องต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เบื้องต้น สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้า ที่ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์

เสริมความรู้หญ้าแฝก 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

โครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 15 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 15 ระหว่าง วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ คว้า เหรียญทอง 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 "นครแม่สอดวิชาการ" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันสมเด็จพระนารายณ์ฯ 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการทุกสังกัด นักเรียนนักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อบรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1  
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังผู้สูงอายุในชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

อบรมยาเสพติด รุ่นที่ 14

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 14 “กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

ประชุมชี้แจง “แนวทางการปฏิบัติงานของอบจ.นครสวรรค์” 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครสวรรค์ ประชุมชี้แจง “แนวทางการปฏิบัติงานของอบจ.นครสวรรค์” ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 5 มิ.ย.2561

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) อบจ.นครสวรรค์ ใบแก้ไขที่ 3/2560

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) อบจ.นครสวรรค์ ใบแก้ไขที่ 2/2560  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) อบจ.นครสวรรค์ ใบแก้ไขที่ 1/2560  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------