โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน” รุ่นที่ 7 ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4  

วันที่ 11 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 “กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุชนวัฒนา อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โครงการนำร่องการพัฒนาการวางแผนแบบบรณาการทุกภาคส่วน 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการนำร่องการพัฒนาการวางแผนแบบบูรณาการทุกภาคส่วนของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนในระดับชุมชนอำเภอหนองบัว” ณ โรงเรียนอุดมพัฒนา อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

โครงการเสริมสร้างบทบาทสตรีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างบทบาทสตรีสุขภาพดีถ้วนหน้า “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมบทบาทสตรีสุขภาพดีถ้วนหน้า” ณ หอประชุมอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก บ้านพักพนักงาน และอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี พลเอก อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีฯ ณ สำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน” รุ่นที่ 6 ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์
อบรมยาเสพติด ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3
วันที่ 7 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 “กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านนาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 

วันที่ 5 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 “กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดหนองไผ่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการนำร่องการพัฒนาการวางแผนแบบบูรณาการทุกภาคส่วนของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนในระดับชุมชนอำเภอหนองบัว” ณ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภา อบจ. นครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดทำโครงการ “ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1567 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตามนโยบาย คสช.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินวัฒนธรรม และงานประเพณี จังหวัดนครสวรรค์  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------