จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง

พิจารณาแผนพัฒนา 5 ปี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมด้วย

การประชุมในวันนี้ต่อเนื่องมาจากการประชุมครั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ที่ได้แถลงไว้ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อคราวที่เข้ารับตำแหน่ง "นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์" (เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา) ในวันนี้แต่ละส่วนราชการก็ได้นำเสนอเป้าประสงค์ของยุทธศาศตร์แต่ละด้าน ที่มีโครงการต่างๆ บรรจุไว้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีหลักในการทำโครงการคือ วิเคราะห์ตาม ทฤษฏี SWOT ( Strength,Weaknesses,Opportunities,Threath) ซึ่งในที่นี้คือ ภารกิจ ระเบียบ และข้อกฏหมาย 

ตลอดการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ก็ได้ร่วมพิจารณาเป้าประสงค์และซักถามถึงโครงการต่างๆ ที่จะทำให้บรรลุไปถึงเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ได้แก่ 1.การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

2.การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคม

3. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

4.การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

5.การพันาการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า " โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาต้องเป็นโครงการทำได้จริง เป็นรูปธรรม มีความจำเป็น โครงการที่ไม่จำเป็นตัดได้ แล้วก็นำโครงการที่จำเป็นมาบรรจุในแผนพัฒนาแล้วก็เรียงความสำคัญก่อน/หลัง โครงการใดควรทำปี 2566 , 2567... "

 

ภาพ/ข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICTC 

#ICTC #NakhonsawanPAO#NSNPAO

#อบจนครสวรรค์ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์