การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ "โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-๑๙)