พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
เจตนารมณ์/นโยบาย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 121/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ


ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ฉบับที่ 105/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฉบับที่ 103/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557

ฉบับที่ 102/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ฉบับที่ 101/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 71/2557

ฉบับที่ 100/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน


ฉบับที่ 99/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฎิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อสาธารณะ

ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

ฉบับที่ 95/2557 เรื่อง การให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่ง
และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


ฉบับที่ 92/2557 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉบับที่ 90/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)เพิ่มเติม

ฉบับที่ 89/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ

ฉบับที่ 86/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว

ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ฉบับที่ 84/2557 เรื่อง ให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะ หรือเครื่องยุทธภัณฑ์ ของทางราชการทหาร นำส่งมอบ

ฉบับที่ 83/2557 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน

ฉบับที่ 82/2557 เรื่อง เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2557

ฉบับที่ 80/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยองค์กรการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ฉบับที่ 79/2557 เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

ฉบับที่ 78/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 75/2557

ฉบับที่ 77/2557 การจัดตั้งบริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
เพิ่มเติมและมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานเรือประมงในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล


ฉบับที่ 76/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 71/2557

ฉบับที่ 75/2557 เรื่อง ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และการขออนุญาตโครงการใหม่ หรือการทำธุรกรรมที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจ

ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ฉบับที่ 73/2557 เรื่อง การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปช่วยปฏิบัติงาน

ฉบับที่ 72/2557 เรื่อง การดำเนินการตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามทุจริต

ฉบับที่ 71/2557 เรื่อง เรื่องการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ฉบับที่ 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง การยื่นคำของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ฉบับที่ 68/2557 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ ๑ เป็นการชั่วคราว

ฉบับที่ 67/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว

ฉบับที่ 66/2557 เรื่อง การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุาตทดลองประกอบกิจการ

ฉบับที่ 65/2557 เรื่อง การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และระบบผ่านดาวเทียม

ฉบับที่ 64/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานทั่วราชอาณาจักร

ฉบับที่ 63/2557 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ

ฉบับที่ 62/2557 เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมาย
ห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ


ฉบับที่ 61/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)

ฉบับที่ 60/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม

ฉบับที่ 59/2557 เรื่อง ขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงคราม

ฉบับที่ 58/2557 เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ฉบับที่ 57/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป

ฉบับที่ 56/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม

ฉบับที่ 55/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ฉบับที่ 54/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่่งชาติ ฉบับที่ 53/2557 เรื่อง กำหนดให้ผู้กระทำความผิดในบางกรณี ไม่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2557


ฉบับที่ 52/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่

ฉบับที่ 51/2557 เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น


ฉบับที่ 50/2557 เรื่อง ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม

ฉบับที่ 49/2557 เรื่อง ความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง

ฉบับที่ 48/2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง

ฉบับที่ 47/2557 เรื่อง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่แทนประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน


ฉบับที่ 46/2557 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้

ฉบับที่ 45/2557 เรื่อง การถ่ายทอดอากาศของช่องรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก
(สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก)


ฉบับที่ 44/2557 เรื่อง ให้เรือนจำในสังกัดกรมราชทันฑ์กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร

ฉบับที่ 43/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร

ฉบับที่ 42/2557 เรื่อง แก้ไขห้วงเวลา ห้ามออกนอกเคหะสถาน

ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด

ฉบับที่ 40/2557 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก
พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 15 ทวิ

ฉบับที่ 39/2557 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 38/2557 เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร

ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร

ฉบับที่ 36/2557 เรื่อง เชิญผู้ประกอบการค้าและการขนส่งน้ำมันร่วมประชุม

ฉบับที่ 35/2557 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง

ฉบับที่ 34/2557 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 33/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติของศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น

ฉบับที่ 32/2557 เรื่อง ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดขึ้นตามกฏหมาย
และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

ฉบับที่ 31/2557 เรื่อง การประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ฉบับที่ 30/2557 เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง

ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 28/2557 เรื่อง การถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง

ฉบับที่ 27/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอลและสถานีโทรทัศน์ไดรับอนุญาต สัญญา หรือ สัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ

ฉบับที่ 26/2557 เรื่อง เรื่อง การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 25/2557 เรื่อง ให้มารายงานตัว หรือแจ้งเหตุขัดข้อง

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 24/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป

ฉบับที่ 23/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบแอนาล็อกและสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฉบับที่ 22/2557 เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 21/2557 เรื่อง ห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

ฉบับที่ 20/2557 เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเข้าร่วมประชุม

ฉบับที่ 19/2557 เรื่อง ให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพิ่มเติม

ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

ฉบับที่ 17/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ฉบับที่ 16/2557 เรื่อง ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรเป็นการชั่วคราว

ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสถานีวิทยุชุมชน

ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 13/2557 เรื่อง ขอให้บุคคลสำคัญมารายงานตัว

ฉบับที่ 12/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์

ฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ

ฉบับที่ 8/2557 เรือง ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะสถาน

ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง

ฉบับที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 5/2557เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับที่ 4/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุชุมชน

ฉบับที่ 3/2557 เรื่อง ห้ามออกนอกเคหะสถาน

ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง การประกาศใช้กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร

ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การควบคุมอานาจการปกครองประเทศ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 116/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า (Roadmap) คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย
 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 110/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม


คำสั่ง ที่ 96/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
คำสั่ง ที่ 91/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)

คำสั่ง ที่ 88/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


คำสั่ง ที่ 87/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

คำสั่ง ที่ 86/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 85/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

คำสั่ง ที่ 84/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

คำสั่ง ที่ 83/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

คำสั่ง ที่ 82/ 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 81/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

คำสั่ง ที่ 80/2557 เรื่อง ให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำสั่ง ที่ 79/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

คำสั่ง ที่ 78/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

คำสั่ง ที่ 77/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

คำสั่ง ที่ 76/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก

คำสั่ง ที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน


คำสั่ง ที่ 65/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

คำสั่ง ที่ 63/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 61/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 60/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

คำสั่ง ที่ 59/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

คำสั่ง ที่ 62/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่ง ที่ 57/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 56/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คำสั่ง ที่ 55/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

คำสั่ง ที่ 54/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

คำสั่ง ที่ 53/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 52/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 51/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 50/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 49/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 48/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 47/2557 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆ

คำสั่ง ที่ 46/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

คำสั่ง ที่ 44/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 43/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 42/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง ที่ 42/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 41/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

คำสั่ง ที่ 40/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่ง ที่ 39/2557 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในอัตราโครงสร้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง ที่ 38/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง ที่ 37/2557 เรื่อง ให้ผู้มีอาวุธ เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบ

คำสั่ง ที่ 36/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 35/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 34/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 33/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

คำสั่ง ที่ 32/2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.2457

คำสั่ง ที่ 31/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 30/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 28/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่ง ที่ 27/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่ง ที่ 26/2557 เรื่อง ห้ามมิให้กระทำใดๆ หรือสั่งกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม


คำสั่ง ที่ 25/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฏหมาย

คำสั่ง ที่ 23/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 22/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 21/2557 เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังพลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 20/2557 เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เข้าร่วมประชุม

คำสั่ง ที่ 19/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 18/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 17/2557 เรื่อง การอนุญาตให้ขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถาน

คำสั่ง ที่ 16/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 15/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 14/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 13/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 12/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 11/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่ง ที่ 10/2557 เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือ
การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

คำสั่ง ที่ 9/2557 เรื่อง การแตั่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และรักษาการแทน

คำสั่ง ที่ 8/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่ง ที่ 7/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน

คำสั่ง ที่ 6/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 5/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่ง ที่ 4/2557 เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรับส่งเงินของธนาคารเดินทางในห้วงเวลากลางคืน และพกพาอาวุธ เพื่อการประกอบธุรกิจ
 
คำสั่ง ที่ 3/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 2/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)

คำสั่ง ที่ 2/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม และแก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว

คำสั่ง ที่ 1/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัว